Wonen en Werken

Thessaloniki / Noord-Griekenland

 1. Scholing kind in Nederlandse taal
 2. Bibliotheek Nederlandstalige boeken (kinderen en volwassenen)
 3. Nederlandstalige vereniging in Noord-Griekenland
 4. Consulaten Thessaloniki
 5. Gemeente Thessaloniki

Wonen en werken in Griekenland

 1. Rechten European
 2. Problemen met Griekse overheidsinstanties – SOLVIT
 3. Rechten Nederlander in buitenland m.b.t. AOW en Anw, Volksverzekeringen, Kinderbijslag, werken buiten Nederland en uitkeringen
 4. Verhuizen naar Griekenland (boedel, auto)
 5. Onroerend goed
 6. Verblijfsvergunning
 7. Werkvergunning
 8. Werkgelegenheid
 9. Werken met uw diploma in Griekenland
 10. Pensioen
 11. Eigen bedrijf starten
 12. Inschrijven bevolkingsregister Griekenland
 13. Paspoort
 14. Dubbele nationaliteit voor Belgen
 15. Grieks identiteitsbewijs (ID-kaart = “tavtótita“)
 16. Rijbewijs
 17. Rijbewijs verlengen / verlopen
 18. Zorgverzekeringswetgeving in Nederland
 19. Ziektekostenverzekering in Griekenland
 20. Consultatiebureau, huisarts, tandarts en ziekenhuis in Griekenland
 21. Websites Griekse regering, KEP, Griekse belasting, Gemeente Thessaloniki

_________________________________________________________________________________

Thessaloniki / Noord-Griekenland

1. Scholing kind in Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in Noord-Griekenland
De stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland steunt in Griekenland een aantal NTC-scholen. Aan deze scholen wordt Nederlandse taal- en cultuurles gegeven. Aan certificaat examens kan desgewenst worden deelgenomen. Zie voor meer informatie www.stichtingnob.nl. Op aanvraag zal het adres van de dichtstbijzijnde NTC-school aan u worden doorgegeven. Meer informatie over NTC Thessaloniki…

2. Bibliotheek met Nederlandstalige boeken
NTC De Kikkertjes heeft een ruime bibliotheek met Nederlandstalige kinder- en JEUGDboeken
Het Goethe Instituut heeft een ruime bibliotheek met boeken van Nederlandstalige schrijvers.
Adres Goethe Instituut, Vassilis Olgas 66 in Thessaloniki tel 2310-889610.

3. Nederlandstalige vereniging in Noord-Griekenland

4. Consulaten Thessaloniki

5. Gemeente Thessaloniki

_________________________________________________________________________________

Wonen en werken in Griekenland

1. Rechten Europeaan
Als EU-burger hebt u vele rechten waarvan u zich wellicht niet altijd bewust bent. Wanneer men in een ander EU-land studeert, werkt of zijn pensioen geniet, heeft men dezelfde rechten als de burgers van dat land.

EU-burger heeft geen verblijfsvergunning meer nodig
Volgens de nieuwe richtlijn van 29 april 2004, worden de administratieve formaliteiten vereenvoudigd. EU-burgers hoeven in het land waar zij gaan wonen, geen verblijfsvergunning meer aan te vragen. Zij moeten zich gewoon laten inschrijven bij de bevoegde instanties en dan nog alleen wanneer het gastland dat noodzakelijk acht. Voor inschrijving is enkel een geldig identiteitsdocument nodig.
Wel wordt nog steeds geëist dat EU-burgers die zich in een andere lidstaat willen vestigen, een economische activiteit uitoefenen of over voldoende middelen beschikken.

Na 5 jaar permanent verblijfsrecht
Na vijf jaar onafgebroken in een ander land te hebben gewoond, krijgen EU-burgers en hun familieleden echter een permanent verblijfsrecht, waaraan geen voorwaarden zijn verbonden. Dit permanente verblijfsrecht geeft het Europees burgerschap duidelijker gestalte en geeft EU-burgers die sterke banden hebben ontwikkeld met het land waar zij wonen, meer rechten.

Rechten EU-burger
Aangaande uw rechten als EU burger in een andere lidstaat. Volgens artikel 12 van het EG-Verdrag is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden op gebieden die onder dat Verdrag vallen en indien geen bijzondere bepalingen van dat Verdrag van toepassing zijn. Het algemeen beginsel van niet-discriminatie op grond van nationaliteit, zoals dat wordt uiteengezet in artikel 12 van het Verdrag, krijgt voor specifieke situaties concreet vorm in andere bepalingen van het Verdrag. Voorbeelden hiervan zijn de bepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers (artikel 39), het recht van vestiging (artikel 43) en het vrij verrichten van diensten (artikel 50).
Als algemene regel geldt dat EU-burgers die in een andere lidstaat wonen, het recht hebben om op gebieden die onder het EG-Verdrag vallen, gelijk behandeld te worden als de onderdanen van het gastland. Dit recht geldt alleen als in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen geen bijzondere regeling voor buitenlanders is vastgesteld op grond van de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.

Website Europese Commissie
Deze informatie kunt u vinden op de Uw Europa website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/youreurope/index.htm

2. Problemen met Griekse overheidsinstanties – SOLVIT
Als personen worden benadeeld binnen de vrije markt van de EU-lidstaten, kunnen zij contact opnemen met SOLVIT. Dit is een on-line netwerk waarin EU-lidstaten samen naar een pragmatische oplossing zoeken voor grensoverschrijdende problemen die tussen een bedrijf of burger enerzijds en een nationale overheidsinstantie anderzijds door een mogelijk verkeerde toepassing van de interne marktregels ontstaan. SOLVIT werkt via een netwerk van SOLVIT-kantoren bij de overheid van elke lidstaat. Het doel is om binnen tien weken een oplossing te bieden. De oplossing die SOLVIT via haar gratis informele procedure biedt is niet bindend; u bent dus niet verplicht de voorgestelde oplossing te accepteren. Als u het niet met de geboden oplossing eens bent of als er geen oplossing geboden kan worden (bijvoorbeeld omdat er al een rechtszaak loopt), dan kunt u alsnog bij een nationale rechtbank een zaak aanspannen of bij de Europese Commissie een formele klacht indienen.

SOLVIT Nederland
Mirko VAN MUIJEN
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101
NL – 2500 EC Den Haag
Tel. +31 703 79 7748
Fax. +31 703 79 7014
solvit@minez.nl
SOLVIT Griekenland
Mevrouw Μ. Κλάδου
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Νίκης 5-7
EL – 10180 Αθήνα
Tel. +302 10 3332462
Fax. +302 10 3332760
solvit.greece@mnec.gr

Website SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit/

3. Rechten Nederlander in buitenland m.b.t. AOW, Anw, Kinderbijslag, werken buiten Nederland, uitkeringen, vrijwillige verzekering en volksverzekeringen
Iedere Nederlander (wel en niet werkend) bouwt vanaf zijn 15e tot zijn 65e AOW-pensioen op (50 jaar x 2% = 100%). Wanneer u in Nederland woont bent u automatisch verzekerd voor diverse sociale verzekeringswetten. Als u echter buiten Nederland gaat wonen en/of werken, bent u meestal niet meer verzekerd! Daardoor valt bijvoorbeeld uw AOW-pensioen later lager uit. Of uw partner krijgt geen Anw (nabestaandenuitkering) of een lagere uitkering. U kunt dit voorkomen door u in het buitenland vrijwillig te verzekeren (jaren kopen). Meer info hierover en over andere onderwerpen op website SVB …

4. Verhuizen naar Griekenland
Voor uw definitieve vertrek uit Nederland kunt u bij de Griekse Ambassade en/of Griekse Consulaten een verzoek indienen tot verkrijging van de voor de invoer van uw verhuisgoed benodigde documenten. Burgers van de Europese Unie kunnen bij vestiging in Griekenland huisraad en één auto rechtenvrij in Griekenland invoeren.
Bij tijdelijke invoer van de auto gelden de volgende regels: Autobezitters kunnen maximaal zes maanden in een eventueel meegebrachte auto onder Nederlands kenteken vrij rondrijden. Deze periode kan met drie maanden worden verlengd nadat een zgn. “circulation fee” bij het plaatselijke douanekantoor is voldaan. Na die periode dient desbetreffende auto zich weer minimaal 185 dagen (zes maanden) buiten Griekenland te bevinden, voordat deze weer Griekenland binnen mag. Het is in dit verband belangrijk de datum van binnenkomst van het voertuig te kunnen aantonen. Aangezien EU-paspoorten bij binnenkomst in Griekenland niet worden afgestempeld, is het nuttig een ander bewijs van de datum van binnenkomst te bewaren. Men kan daarbij denken aan een bootpassagebewijs of vrachtbrief indien men een auto heeft verscheept.
Een auto permanent invoeren is een zeer ingewikkelde papierkwestie. Voor meer info kunt u kijken op de website van de ambassade in Athene of contact opnemen met de afdeling Douane van het ministerie van Economische Zaken. Het adres luidt:
Ministerie van Economische Zaken
Afdeling Douane
Amalias Ave. 40
105 58 Athene
Griekenland
Tel: +30 210 3245552 (men spreekt Grieks en Engels)
Website: www.gsis.gr (vooralsnog uitsluitend in het Grieks)

5. Onroerend goed
Aankoop van grond of onroerend goed is evenals in andere landen een juridisch gecompliceerde handeling. Hierdoor is het ook hier zeer aanbevelingswaardig om indien wordt besloten tot aanschaf van grond of onroerend goed over te gaan, een terzake goed bekendstaande advocaat in te schakelen die het gehele proces kan begeleiden. Koopt u een zomerhuisje hier, dan wordt dit door de Griekse overheid belast en tevens dient u het aan te melden bij de Nederlandse belastingdienst. Vegeet niet de aangifte van dit huis (in box 3) vrij te stellen anders betaalt u ook in Nederland over dit bezit. De regels en wetten veanderen tegenwoordig bijna dagelijks dus informeer eerst goed wat u wel of niet kunt doen.
Huurhuizen kunnen door tussenkomst van een makelaar worden gevonden. Ook wordt via advertenties in de diverse kranten een ruime selectie huurhuizen aangeboden. Het verdient aanbeveling om alvorens het huurcontract te ondertekenen dit aan een terzake kundige advocaat voor te leggen.

6. Verblijfsvergunning
Volgens de nieuwe Europese richtlijn van 29 april 2004, worden de administratieve formaliteiten vereenvoudigd. EU-burgers hoeven in het land waar zij gaan wonen, geen verblijfsvergunning meer aan te vragen. Lees verder rechten …
Opmerking: De Griekse overheid vraagt nog steeds een verblijfsvergunning of een Grieks ID-kaart, voor bijvoorbeeld bij het verlengen van een rijbewijs of het invoeren van een auto! Men kan de verblijfsvergunning aanvragen bij de lokale vreemdelingenpolitie, op vertoon van een arbeidsovereenkomst of een aantoonbare bron van inkomsten (echtgenoot) en een geldig paspoort. Adres Thessaloniki: Vreemdelingenpolitie, Dodekanisou 4, Thessaloniki. Er is een aparte ingang voor Europeanen!

7. Werkvergunning
Voor onderdanen van de Europese Unie is een werkvergunning niet noodzakelijk.

8. Werkgelegenheid
Griekenland kent een groot aantal werkelozen, waarvan velen een functie zoeken in het buitenland. In een aantal kranten worden personeelsadvertenties gepubliceerd:

9. Werken met uw diploma in Griekenland
Om in Griekenland voor de overheid te kunnen werken, dient uw diploma en graad officieel te worden erkend. In Griekenland zijn er 2 instanties, die zich bezighouden met erkenning van diploma’s. De eerste instantie is DOATAP (voorheen DIKATSA), de tweede is het SAEI (Min. Onderwijs).

Griekenland is een notoir probleemland m.b.t. erkenning van buitenlandse diploma’s, mn. het hoger onderwijs. De instantie DOATAP erkent alleen universitaire diploma’s die gelijk zijn aan de Griekse situatie (hetzelfde aantal studie-uren en studie-jaren). Bestaat uw buitenlandse universitaire opleiding niet in Griekenland dan kunt u erop rekenen dat uw diploma niet wordt erkend.
Een Nederlands Hogeschool-diploma (HBO) met een bachelor degree wordt bij voorbaat al afgewezen, ook al heeft u 4 jaar gestudeerd en een graad behaald.
N.a.v. het Bologneproces (DOATAP handelt niet volgens rechten van de mens), is het SAEI opgericht. Het SAEI is verplicht professionele qualificaties te erkennen die vallen onder het EC Directive 89/48/EC (dit zijn beroepen waarover men binnen de EC afspraken heeft gemaakt). Meer informatie over diploma-erkenning vindt u op de websites van de IB-groep en ENIC-NARIC.

10. Grieks pensioen / Nederlands AOW
In Griekenland bouwen werknemers hun pensioen op door middel van het plakken van zegels. Die zegels koopt de werkgever of de werknemer zelf. Als je niet werkt (huisvrouw), bouw je dus geen pensioen op. In Griekenland bestaan geen volksverzekeringen zoals de Nederlandse AOW (Ouderdoms wet) en Anw (Nabestaanden wet). Nederlanders woonachtig in Griekenland (uitgeschreven) doen er slim aan zich vrijwillig verzekeren voor de AOW en Anw (jaren kopen).

11. Eigen bedrijf starten
Indien wordt overwogen een eigenbedrijf in Griekenland te beginnen, dan wordt aangeraden informatie in te winnen bij de Kamer van Koophandel (KvK) in de regio waar het bedrijf gevestigd zal worden. De KvK kan inlichtingen verstrekken over de verschillende procedures, voorschriften en mogelijkheden. Onder het kopje “Nederlanders in Griekenland” van de Consulaire Afdeling is een lijst opgenomen met de diverse KVK-s in Griekenland. Het is aan te bevelen een terzake goed bekendstaande advocaat in te schakelen die het gehele proces kan begeleiden.

12. Inschrijven bevolkingsregister woonplaats
Het lukt veel Nederlanders en Vlamingen niet om zich in te schrijven in hun Griekse woonplaats, zelfs Nederlanders die hier als jaren wonen, een huis in de gemeente bezitten en getrouwd zijn met een Griek/Griekse. Dit is discriminatie volgens Europees recht! Wanneer men in een ander EU-land studeert, werkt of zijn pensioen geniet, heeft men dezelfde rechten als de burgers van dat land. Lees meer over rechten…

13. Paspoort verlengen – Nieuw Nederlands Biometrisch Reisdocument
Waarschuwing. Nederland is bezig met het afschaffen van de dubbele nationaliteit. Houdt de berichten hierover goed in de gaten!!!!

Met ingang van 26 augustus 2006 wordt het nieuwe Nederlandse biometrische reisdocument (paspoort en identiteitskaart) ingevoerd. Het reisdocument kan behalve bij de ambassade in Athene, ook worden aangevraagd via het Consulaat in Thessaloniki. Het Consulaat is geopend van 10.30 – 12.30 uur.
Meenemen:
1. Oude paspoort;
2. 2 digitale foto’s (een fotozaak op 20 meter van het consulaat weet hoe deze gemaakt moeten worden);
3. Euro 55,90 paspoort volwassene en Euro 41,40 paspoort kind (beide ouders van kind dienen aanwezig zijn met paspoort of ID).
Aanvraagformulier moet op het consulaat worden ingevuld met een speciale pen!
Na 3 weken kunt u het nieuwe paspoort weer ophalen.
Meer informatie over het nieuwe Nederlandse biometrische reisdocument…

14. Dubbele nationaliteit voor Belgen
Na vele jaren argumenteren achter de schermen zijn de Stichting Vlamingen in de Wereld en Union Francophone des Belges a l’Etranger heel erg opgetogen met het opheffen van de wet inzake het verbod op de dubbele nationaliteit.
De nieuwe wetgeving omtrent de ‘dubbele nationaliteit’ is ingegaan op 9 juni 2007 . Een Belg die een buitenlandse nationaliteit aanneemt, behoudt dus zijn Belgische nationaliteit.
Tot dan raakte hij dit dus kwijt. De wet geldt voor alle landen, behalve voor tien Europese lidstaten. Dat laatste is een gevolg van het Verdrag van Straatsburg van 6 mei 1963, waarin bepaald werd dat iedere persoon bij voorkeur slechts een nationaliteit mocht hebben. Vele staten zegden dit verdrag intussen op. Laatst nog gaf Luxemburg te kennen ervan af te willen. Het Verdrag verdwijnt echter pas effectief als alle staten het officieel opzeggen. Daarom kunnen Belgen die Brit, Deen, Fransman, Ier, Italiaan, Luxemburger, Nederlander, Noor, Oostenrijker of Spanjaard willen worden, nog geen dubbele nationaliteit bekomen.
Wie Chinees, Amerikaan of Australier wordt of gelijk welke andere nationaliteit aanneemt, uitgezonderd de hoger vernoemde, blijft vanaf 9 juni 2007 ook gewoon Belg.
VLAMINGEN IN DE WERELD | Gaucheretstraat 90, 1030 Brussel
Tel.: +32 2 2017384| Fax.:+32 2 2017385| E-mail: info@viw.be | Website: www.viw.be

15. Grieks identiteitsbewijs
De identiteitskaart helpt de politie en andere overheidsinstanties bij het identificeren van een persoon. Een Griek ID-kaart of “ταυτότητα” (spreek uit als tavtótita ) is te verkrijgen bij het lokale politiebureau en alleen als je de Griekse nationaliteit bezit of bijv. door een huwelijk hebt verkregen. Meer info hierover bij de Κ.Ε.Π. (KEP) in uw gemeente/woonplaats of op website KEP (engels).
De politie vraagt de volgende documenten:
1. Geldig paspoort
2. Geboorte-uittreksel van Griekse bevolkingsregister waar u bent ingeschreven (pistopitiko jenniseos).
3. 4 Zwart-wit foto’s voor een “tavtotita” (informeer fotograaf hierover)!
4. Bij het KEP koopt u “paravola jia tavtotita” (zegels). Kosten Euro 10,00.
5. Een verzoekschrift heeft de politie, hierop worden de door u gekochte zegels “paravola” geplakt.
Na een aantal dagen kunt u uw Griekse ID-bewijs ophalen.

16. Rijbewijzen
Het Belgische en Nederlandse rijbewijs is geldig in Griekenland.

17. Rijbewijs vervangen / verlopen
Nederlanders, die woonachtig zijn in Griekenland, kunnen zich vanaf 01 maart 2002 niet meer tot Nederlandse instanties wenden indien hun rijbewijs verloopt of verlopen is. Belanghebbenden dienen zich tot de Griekse autoriteiten te wenden om het Nederlandse rijbewijs om te zetten in een Grieks rijbewijs. Mogelijkheid 1: via de KEP (duur 6 maanden).
Mogelijkheid 2: direct naar Bureau voor Transport en Communicatie (duur 3 maanden)
Bureau Transport en Communicatie in Thessaloniki (Nomarchiaki Aftodiikisi – Μεταφορών και Επικοινωνίων), tegenover de ingang van het gebouw van de centrale Groentemarkt (απέναντη της είσοδος του Λαχαναγορά), industriegebied in West Thessaloniki. tel. 2310-700948 / 700935.
Te bereiken met buslijn 9 vanaf het Centraal Station in Thessaloniki.

De Griekse autoriteiten vragen de onderstaande documenten:
1. Verzoekschrift (invulformulier Griekse afd. transport en communicatie)
2. Verklaring (ipefthini dilosi) dat men permanent inwoner van Griekenland is, voorzien van de volledige adresgegevens en het AFM-nummer (belastingnummer), te verkrijgen bij de kiosk (periptero)
3. Verblijfsvergunning voor Griekenland van 185 dagen te verkrijgen bij de lokale vreemdelingenpolitie (behalve wanneer men beschikt over een Griekse ID-kaart)
4. Origineel paspoort
5. Nederlandse rijbewijs
6. Officiële vertaling van het Nederlandse rijbewijs in Grieks (Lieve de Paep)
7. 2 kleurenfoto’s
8. Kosten:

A1 of A B1 of B C D B + E C + E D + E
18,00 18,00 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15

9. Een dosiermap “met oren”.
Meer informatie via Annelies Bosveld

18. Zorgverzekeringswetgeving in Nederland
Door de nieuwe zorgverzekeringswetgeving in Nederland m.i.v. 1 januari 2006 kunt u zich over uw eigen situatie in Nederland het beste informeren via de website: www.denieuwezorgverzekering.nl Vergeet vooral niet een EHIC kaart aan te vragen.

19. Ziektekostenverzekering in Griekenland
De grootste Griekse ziektekostenverzekering is het IKA. Naast het IKA is er nog een groot aantal kleinere ziekenfondsen, dit is afhankelijk van de bedrijfstak waar men werkzaam is. Bent u niet werkzaam voor een werkgever, dan zijn er veel mogelijkheden om u vrijwillig verzekeren. Veel wat welgesteldere Grieken en buitenlanders verzekeren zich vrijwillig bij privéziekenhuizen. Deze priveziekenhuizen zijn modern en zien er mooi uit. De Griekse staatsziekenhuizen zien er vaak slecht onderhouden en ouderwets uit, de kwaliteit en de zorg is echter goed! Over de Griekse ziektekostenverzekeringen kunt u informatie vinden op de website www.ika.gr en dan doorklikken naar de Engelse versie.

20. Consultatiebureau, huisarts, tandarts en ziekenhuis
Griekenland kent geen consultatiebureau of een huisarts waar men naartoe gaat voor een prikje, een vastzittend hoestje of een verwijsbriefje voor de specialist. In feite kent Griekenland alleen specialisten. Met uw kind gaat u dus naar een kinderarts (er wordt wel een landelijk boekje bijgehouden). Met uw zere tand gaat u naar een tandarts. En voor een vrouwenkwaal gaat u naar een gyneacoloog, etc..
Voor een afspraak kunt u naar het ziekenhuis gaan, maar vaak is er ook wel een specialist gevestigd in het dorp waar u woonachtig bent. In de wat grotere gemeenten is vaak een klein gezondheidscentra (staat) met specialisten. Hier worden alleen kleine behandelingen verricht. Vraag gerust eens naar goede ervaringen van leden.

21. Websites